สสน.ร่วมกับ อพ.เปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนแต้ จ.ชัยภูมิ”

04/11/2020

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 หรือ .ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ อพ. เปิดงาน ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ”

ทั้งนี้ได้ร่วมดูงานจุดถ่ายทอดความสำเร็จ จำนวน 4 จุดดังนี้

จุดที่ 1 หนึ่งหัวนา หนึ่งป่าน้อย

จุดที่ 2 เชื่อมน้ำชี สร้างแก้มลิง เติมชีวิต

จุดที่ 3 สระน้ำเพื่อชีวิต สำรองน้ำพึ่งพาตนเอง

จุกที่ 4 ติดตามสถานการณ์น้ำ : มองใหญ่ ทำเล็ก

สำหรับบ้านโนนแต้ ชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว ร่วมกันสำรวจพื้นที่โดยใช้ gps แผนที่ ค่าระดับความสูง ผังน้ำ สมดุลน้ำ มาวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง น้ำท่วม ปัจจุบันสามารถกันขอบเขตหนองสามาธารณะ ได้พื้นที่เพิ่มขึ้น 175 ไร่ โดยไม่มีความขัดแย้ง และผันน้ำชีเขามาในระบบแก้มลิงได้กว่า 13.22 ล้านลบ.ม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ อีกทั้งใช้ข้อมูลจากกลุ่มไลน์ติดตามน้ำของ สสน. วาแผนเก็บน้ำชีก่อนหมดฤดูฝน มีผู้ไดเรับประโยชน์ 360 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 2,500 ไร่

สสน.ร่วมกับ อพ.เปิด “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนแต้ จ.ชัยภูมิ”

ข่าวอื่นๆ