เปิดประชุมนานาชาติ ถก “นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

12/12/2019

วันนี้ 12 ธันวาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “นโยบาย และกฎระเบียบ เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (International Conference on Policies, Laws and Regulations for Water Resources Management in Southeast Asia Countries)

โดย ร่วมกับ ,กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, กรมทรัพยากรน้ำ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (Konrad Adenauer Stiftung)

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม ณ ห้องประชุมเดอะริเวอร์ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายน้ำและการบริหารจัดการน้ำจากหน่วยงานต่างๆ เป็นวิทยากร และมีตัวแทนจากประเทศอาเซียนร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายด้านการศึกษา งานวิจัยและพัฒนา ในด้านนโยบาย และกฎเกณฑ์

ข่าวอื่นๆ