สสน.ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำมตำบล

29/11/2019

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 (.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ สถานีรักษาพันธุ์สัตว์ อำเภอธวัชบุรี

เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานภาคสนาม สนับสนุนการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน “พื้นที่เป้าหมายกลุ่มตำบลในอำเภอธวัชบุรีและอำเภอทุ่งเขาหลวง” จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 25 ท่าน

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิ๋ว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองสิม ตลอดจนแหล่งน้ำขนาดเล็กตามลำห้วยดางเดียว

และในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน คณะฯ ได้ทำกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชาวอุ่มเม้า เสริมสันฝายน้ำล้น ณ ห้วยกุดแคน อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคต

คะแนนเต็มจาก 0 / 5. จำนวนผู้โหวต 0

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: