สสน.จัดอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำตำบล จ.ศรีสะเกษ

15/11/2019

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ระดับกลุ่มตำบล” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานภาคสนาม สนับสนุนการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน “พื้นที่เป้าหมายกลุ่มตำบลอำเภอภูสิงห์และอำเภอขุขันธ์” จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30 ท่าน

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดแนวห้วยโอปังโกว์ ห้วยสำราญ ห้วยละลม การบริหารจัดการพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

และในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน คณะฯ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชาวละลม เสริมสันฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในอนาคต และต่อยอดไปยังฝายชะลอน้ำในบริเวณอื่นของห้วยละลม

ข่าวอื่นๆ