สสน.จัดอบรมการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ลุ่มน้ำชี-มูล

18/10/2019

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานภาคสนาม สนับสนุนการวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นใน “พื้นที่เป้าหมายกลุ่มลุ่มน้ำชี-มูล” ครอบคลุมจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่่วมงานจากหน่วยงานท้องถิ่น จำนวน 61 ท่าน ใน 29 หน่วยงาน

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม คณะฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยกุดแคน ในเขตอำเภอธวัชบุรี และอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ข่าวอื่นๆ