สสน.จับมือ มช.สร้างต้นแบบ ‘คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ส่วนหน้า’ ภาคเหนือตอนบน

20/06/2022

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร. ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร. ผสสน. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 พร้อมผู้บริหารของ มช. และ สสน. เป็นเเกียรติร่วมงาน

วัตถุประสงค์ของ MOU เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ วิจัย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพื้นที่ ทั้งในระดับลุ่มน้ำ จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยน เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกัน ให้สามารถนำผลงานมาประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน จากความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดเป็น “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติส่วนหน้า อว. (ภาคเหนือตอนบน)” นำร่องเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อการใช้งานในระดับภาคแห่งแรกของประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ