สสน.ร่วมกับ จุฬาฯ จัดอบรม นิสิต เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ จากทฤษฎีการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติสู่การปฏิบัติ

07/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมกับคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมและสอบปฏิบัติการ Final Examination: Lecture and Lab Test รายวิชา 2029504 การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Management) สำหรับนิสิต หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (Risk and Disaster Management Program: RDM) และถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ ชั้น 2

เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตได้นำทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ฝึกทักษะการสร้างแผนรับมือสถานการณ์ก่อนเกิดภัยและระหว่างเกิดภัย ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัย และกำหนดทางเลือกในการบริหารจัดการกำลังคนและเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ โดยใช้องค์ความรู้เรื่องการจัดการภัยพิบัติ ข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ และเทคโนโลยีสนับสนุนในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ

รวมถึงประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติของ สสน. ซึ่งจะทำให้นิสิตสามารถเห็นภาพการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น “เติมเต็มภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” เสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะและรับมือภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ