สสน.จัดอบรม จนท.กรมการอุตสาหกรรมทหาร ประยุกต์ใช้ QGIS เพื่อวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศขั้นสูง

15/12/2021

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 หรือ สสน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้โปรแกรม QGIS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขั้นสูง” ให้แก่เจ้าหน้าที่กองตรวจกิจการอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร จำนวน 5 นาย ณ ห้องประชุมชั้น 1 สสน.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองตรวจกิจการอุตสาหกรรมฯ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลสถานที่เก็บอาวุธยุทธภัณฑ์ทั่วประเทศให้สำเร็จลุล่วงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ข่าวอื่นๆ