ดร.สุทัศน์ ร่วม COP26 ประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26

11/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมอภิปรายในการประชุม “Building Water Resilience in a changing climate – IWRM considerations for urban areas and food security” ซึ่งเป็นหนึ่งใน virtual event จัดโดย Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และ Asian Development Bank (ADB)

ทั้งนี้ เป็นการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ UN Climate Change Conference of the Parties และถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่ระดับโลก

ข่าวอื่นๆ