สสน.ลงพื้นที่พบชุมชน-เครือข่าย จัดการน้ำ เพื่อชี้เเจงโครงการ “การบริหารพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” จ.เเพร่

12/03/2021

วันที่ 7-9 มีนาคม 2564 ดร. รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมทั้งผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ สสน. ลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ “การบริหารพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเครือข่ายการจัดการน้ำ เพื่อที่จะทำความเข้าใจในการสร้างรูปแบบการจัดการน้ำ โดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาเรื่อง น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค

โครงการ “การบริหารพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน”

จากนั้นได้เดินทางไปยัง ‘ อำเภอสอง ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างของโครงการ CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE FOR DISASTER RISK REDUCTION หรือ เพื่อพบปะพูดคุยกับเครือข่ายของบ้านผักยิ้มจำนวน 8 ราย และเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความั่นคงทางด้านน้ำ อุปสรรคในการผลิตและส่งขาย รวมถึงเทคโนโลยีที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อนำไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อไป

ข่าวอื่นๆ