รมว.อว-แม่ทัพภาค2 หารือ สสน.เตรียมเสนอโครงการสร้างอาชีพ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

22/05/2020

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ถก พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ผุด “แผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น” รองรับการว่างงานหลังวิกฤติโควิด-19 มอบ สสน. เป็นแกนหลักขับเคลื่อนตามแนวทางจัดการน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเพิ่มความมั่นคงน้ำในการทำเกษตร พร้อมสร้างอาชีพและทักษะการจัดการน้ำชุมชนให้คนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมประชุมหารือกับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เรื่อง การจัดทำแผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น ณ ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.

หลังการหารือ ดร.สุวิทย์ เปิดเผยว่า อว. และ กองทัพภาคที่ 2 จะร่วมกันจัดทำ แผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น โดยมอบหมายให้ สสน. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนงานดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และสร้างอาชีพ รองรับผลกระทบจากการว่างงานหลังวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

โดยใช้แนวทางจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สสน. ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และชุมชน มาอย่างต่อเนื่อง เกิดความสำเร็จใน 60 ชุมชนแกนนำ และขยายผลไปสู่ 1,659 หมู่บ้านทั่วประเทศแล้ว เป็นฐานดำเนินงานขยายผลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ภายใต้รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือ “BCG Economy Model” ซึ่งเป็นการผนึก 3 เศรษฐกิจเข้าด้วยกัน คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ

ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับแผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น สสน. มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความมั่นคงน้ำ สำหรับทำเกษตร ให้เกิดผลผลิตและรายได้ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น

รวมทั้งช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ ผ่านกลไกการทำงานจากการเรียนรู้ การวางแผนงาน การบริหาร การลงมือทำและการพัฒนา ซึ่ง สสน. จะดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้แทนชุมชน เรื่องการจัดการน้ำชุมชน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดทำแผนที่น้ำ ผังน้ำ วิเคราะห์สมดุลน้ำ และการวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนวิเคราะห์และสรุปแผนดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำร่วมกัน โดยมีชุมชนแกนนำของ สสน. และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ สสน. ทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ในการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สร้างทักษะและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนำไปสู่การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 2 ซึ่ง สสน. ได้สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ฯ มาตั้งแต่ปี 2561 ขยายผลให้เป็นศูนย์เชื่อมประสานข้อมูลการทำงานกับหน่วยงานภายใต้ อว. และยกระดับให้เป็นศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภาคและระดับท้องถิ่น

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทหาร บัณฑิตอาสา และองค์ความรู้ของหน่วยงานภายใต้ อว. ในการส่งเสริมและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่แข็งแรงและทันสมัยต่อไป รมว.อว. กล่าว

คะแนนเต็มจาก 0 / 5. จำนวนผู้โหวต 0

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this: