สสน.ร่วมจัดแสดงผลงาน “เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ”งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

11/11/2019

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดร. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, ดร., ดร.กนกศรี ศรินนภากร และเจ้าหน้าที่ . ร่วมงานและพิธีเปิด “งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน เพื่อแสดงความจงรักภัคดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ

พร้อมต้อนรับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูท สสน. จัดแสดงผลงานหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ” ประกอบด้วย เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่และผลิตแผนที่รายละเอียดสูง : MMS , เทคโนโลยีการทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ( UAV ) , ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ , ThaiWater Mobile Application , ระบบโทรมาตรอัตโนมัติ , การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี , ระบบติดตามและประเมินสภาพภูมิอากาศ สำหรับการบริหารจัดการน้ำ

ข่าวอื่นๆ