สสน. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562

13/09/2019

วันที่ 13 กันยายน 2562 ดร. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.กนกศรี ศรินนภากร หัวหน้างานภูมิอากาศและสภาพอากาศ เป็นผู้เเทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ขึ้นรับ ประจำปี 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ ผลงาน “ระบบติดตามสภาพอากาศโดยแบบจำลองคู่ควบวาฟรอม เพื่อบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง” จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

สสน. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

ทั้งนี้สสน.ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน จนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในสาขาบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงานระบบติดตามสภาพอากาศโดยแบบจำลองคู่ควบวาฟรอม เพื่อบรรเทาความเสียหายจากสภาพอากาศรุนแรง

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ มอบให้แก่หน่วยงานที่พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนอย่างโดดเด่นและให้บริการประชาชนเป็นเลิศ

สสน. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการทำงานจนยกระดับคุณภาพการให้บริการจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระตุ้นให้หน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สสน. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2562, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

ข่าวอื่นๆ