สสน. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก (HII’s Core Value) ปี 2565

26/04/2022

วันที่ 22 เมษายน 2565 หรือ สสน. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก (HII’s Core Value) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ภูมนตรา รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ สสน. โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจแก่บุคคลภายในและภายนอก ตามค่านิยมหลักของ สสน. ดังนี้

I = Innovative Thinking (มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม)
T = Trust (มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ)
T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
N = Networking (การสร้างเครือข่าย)

ข่าวอื่นๆ