สสน. ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ AOGS2024 ครั้งที่ 21

01/07/2024

วันที่ 23-28 มิถุนายน 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ Asia Oceania Geoscience Society (AOGS2024) ครั้งที่ 21 ณ เมืองพย็องชัง, จังหวัดคังวอนโด ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี ดร. กฤตนัย ต่อศรี และนายรติ สว่างวัฒนไพบูลย์ กลุ่มงานภูมิอากาศ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (นน.) เข้าร่วมและนำเสนองานวิชาการ

ในงานนี้ ดร. กฤตนัย ต่อศรี ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Evaluation of WRF Land Surface Model Accuracy in Sub-Seasonal to Seasonal (S2S) Rainfall Prediction Skill Across Thailand” เป็นการศึกษาและประเมินความแม่นยำของแบบจำลองพื้นผิวดินของ WRF ในการทำนายฝน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสน. มก. และ มช. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศไม่เกินฤดูกาล (S2S) และสนับสนุนโดยกองทุน ววน. นอกจากนี้ ดร. กฤตนัยยังได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็น Session Chair ใน Atmospheric Session: Observations and Modeling

นายรติ สว่างวัฒนไพบูลย์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Validating a Deep Learning Approach for Weekly Rainfall Anomaly Forecasting: A Case Study in Upper Thailand with Diverse Climate Features” ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาและประเมินความถูกต้องของวิธีการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ในการคาดการณ์ฝนผิดปกติรายสัปดาห์ โดยใช้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนเป็นกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในอนาคต

ข่าวอื่นๆ