ต้อนรับ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา เยี่ยมชม - ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สสน.

18/12/2023

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สสน. ต้อนรับอาจารย์  และนักเรียนระดับมัธยมปลาย จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม  เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “ จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที ” และระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ รถวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ (Mobile Warroom)  และระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ ( HPC ) 

จากนั้นรับฟังบรรยายเรื่องเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการน้ำ โดยมี ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ก่อนรับฟังบรรยายเรื่องคลังข้อมูลน้ำ (NHC) , คาดการณ์สถานการณ์น้ำ ,เทคโนโลยีสำรวจ  ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ พร้อมนำความรู้ที่ได้ไปศึกษาเป็นแนวทางในการเลือกเรียนคณะต่างๆ ในระดับมหาลัยต่อไปในอนาคต 

ข่าวอื่นๆ