สสน. ร่วมกับ ทช.-กรมเจ้าท่า จัดบรรยายออกแบบและประยุกต์ใช้แบบจำลองอ่าวชายหาด สู่การใช้งานจริง

16/06/2023

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ กรมเจ้าท่า จัดการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การออกแบบและประยุกต์ใช้แบบจำลองสำหรับอ่าวชายหาด: จากการวิจัยที่ AIT สู่การใช้งานจริง (Parabolic Model for Headland-Bay Beaches: From AIT Research to Universal Applications)”

โดยได้รับเกียรติจาก Prof. John R.C. Hsu ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งในการวางแผนและออกแบบ HBBs ที่เสถียร เพื่อช่วยนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักวิจัย และนักพัฒนาแบบจำลองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการกัดเซาะและตกตะกอนชายฝั่ง

ข่าวอื่นๆ