สสน.ร่วมเดินหน้า สร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดตาก

16/03/2023

วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 หรือ สสน. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุม .ตาก โดยมี นางพุดแก้ว พันธุ์สุภา รองปลัดอบจ.ตาก เป็นประธานเปิดการอบรม

จุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดตาก คือการสร้างเครือข่ายที่ร่วมมือและร่วมใจ เข้าใจปัญหา และวางแผนพัฒนาจากความต้องการของชุมชนบนฐานข้อมูลที่เปรียบดั่งอาวุธที่เกิดจากท้องถิ่นอย่างแท้จริง นำไปสู่การร่วมคิด ร่วมทำ เติมเต็มข้อมูลระดับพื้นที่สู่ และสร้างพลังท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของจังหวัดตากต่อไป

การอบรมในครั้งนี้มุ่งให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ ร่วมเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และการจัดทำผังน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน ขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดตาก พร้อมทั้งให้เกิดการรวบรวมข้อมูลด้านน้ำ เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดตาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการอบรมจาก 4 ตำบลนำร่อง คือ อบต.แม่สลิด อบต.ยกกระบัตร อบต.วังหมัน และอบต.วังจันทร์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำวัง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ .ตาก รวมทั้งสิ้น 40 คน

ข่าวอื่นๆ