สสน.ลงนาม MOU ส่งเสริม “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะฯ

27/02/2023

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดร. นักวิจัย และรักษาการหัวหน้างานภูมิอากาศและสภาพอากาศ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมขับเคลื่อน “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” และการพัฒนาที่อยู่อาศัยระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ 14 หน่วยงานพันธมิตร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ

โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัย สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ/องค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยร่วมกันให้เป็นระบบ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย ตลอดจนสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศและช่องทางการเข้าถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนต่อไป

ข่าวอื่นๆ