สสน. ต้อนรับ อาจารย์-นิสิต คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

02/11/2022

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย ดร. ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร. ให้การต้อนรับ ผศ. ดร. เมธี แก้วเนิน และนิสิตชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการน้ำ ระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองเพื่อการวิจัยทางสมุทรศาสตร์

ข่าวอื่นๆ