17 หน่วยงาน ผนึกกำลังเพื่อสร้างมาตรฐานข้อมูลน้ำของประเทศ

22/09/2022

วันที่ 21 กันยายน 2565 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. จัดงานสัมมนา “การจัดทำมาตรฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ” ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมเรเนซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และคุณบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ (ศอน.)  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน จาก 17 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำข้อมูลด้านน้ำ

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงาน “โครงการจัดทำต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านน้ำ” ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยในปี 2565 สสน. ได้จัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำจำนวน 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ น้ำฝน, น้ำท่า, แหล่งน้ำขนาดใหญ่ ร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญด้านน้ำ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

จากความร่วมมือกันอันแข็งแกร่งข้างต้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีมาตรฐานกลางด้านข้อมูลน้ำที่เป็นรูปธรรม เกิดแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ และให้บริการข้อมูลบนระบบ Open Data เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ