สสน.ต้อนรับ ประธานด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงต่อพื้นที่ชายฝั่ง IHE Delft เนเธอร์แลนด์

26/08/2022

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Roshanka Ranasinghe ผู้ดำรงตำแหน่งประธานด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสี่ยงต่อพื้นที่ชายฝั่งของ IHE Delft ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในการเดินทางมาเยี่ยมชม สสน.

พร้อมเปิดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับรายงานของ Intergovernmental Panel on Climate Change Assessment Report หรือ IPCC AR6 เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคและผลกระทบต่อประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับใช้ในงานของหน่วยงานและการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยต่อไป

ข่าวอื่นๆ