สสน.ร่วมประชุม General Assembly Meeting ครั้งที่ 5 ลงลึกกิจกรรมร่วมกับนานาประเทศเพื่อศึกษาวีธีแก้ปัญหาด้านสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ

18/06/2021

วันที่ 10-11 และ 16-18 มิถุนายน 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. นำโดย นางสาวจารุมน ลิ้มทิพย์ดารา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล, ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และผู้แทนจากฝ่าย ฝ่ายจัดการน้ำชุมชนและฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ General Assembly Meeting ครั้งที่ 5 ในโครงการ RECONECT (Regenarating ECOsystems with Nature-based solutions for hydro-meteorological risk rEduCTion) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญระดับโลก นำโดย IHE Delft ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป

โดยมีเป้าหมายหลักคือ เน้นการลดความเสี่ยงด้านน้ำและสภาพอากาศด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ Nature Based Solutions (NBS) ที่ออกแบบอย่างสมดุลระหว่าง คน-น้ำ-ธรรมชาติ (People-Water-Nature)

ในการประชุมดังกล่าว สสน. ในฐานะ International Collaborator ได้นำเสนอข้อมูลการจัดการน้ำชุมชมพื้นที่ทุ่งรังสิต ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่สามารถฟื้นฟูระบบคลองในพื้นที่คลอง 8-9-10 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้วยกรอบแนวทางธรรมชาติ ตรงกับเป้าหมายของโครงการฯ

นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Kick-off working with Co-Production & Reflexive Monitoring ซึ่งเป็นการลงลึกการวิเคราะห์พื้นที่ตัวอย่าง และกระบวนการดำเนินงาน พร้อมทั้งจับคู่และแชร์มุมมอง ทัศนะคติร่วมกับนานาประเทศ เพื่อนำแนวทางดังกล่าวกลับมาพัฒนาการทำงานของสสน. ต่อไปในอนาคต

ข่าวอื่นๆ