สสน.จัดอบรมประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการน้ำชุมชน ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15/03/2021

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน .จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน” ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรีนรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. กล่าวเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ พร้อมให้แนวทางการดำเนินงาน “โครงการบริหาร พัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน ในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9- 12 มีนาคม 2564 โดยในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้เข้าร่วมอบรมได้เดินทางไปยังชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อฝึกการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาบนพื้นที่จริง หาแนวทางดำเนินงาน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เหมาะสมตามภูมิสังคม


และ ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์พรรณชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำชุมชน สสน. ได้มากล่าวสรุปผลการอบรมและกล่าวปิดการอบรม พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมฯ โดยการอบรมในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานสภาเกษตรกร ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ลุ่มน้ำ และตัวแทนชุมชนเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 51 คน

ข่าวอื่นๆ