มีผลเเล้ว พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ฉบับใหม่

21/03/2019

มีผลแล้ว พ.ร.ฎ.จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ปี 2562 ยกเลิกฉบับเก่า ปี 2551 เปลี่ยนชื่อใหม่ ปรับปรุง บทบาท ภารกิจให้ทันเหตุการณ์

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 จำนวน 49 มาตรา ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) พ.ศ.2551 มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน เงินงบประมาณและ เงินรายได้ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ.2551 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับไปเป็นของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การม หาชน)ตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551โดยเปลี่ยนชื่อสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และปรับปรุงวัตถุประสงค์ หน้าที่ และอำนาจเพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจากหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน รับผิดชอบการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้ทันเหตุการณ์ และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อให้เกิดเอกภาพและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ดูฉบับเต็ม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/036/T_0007.PDF

ข่าวอื่นๆ