สสน. จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ร่วมส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

15/02/2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. เป็นผู้นำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ให้กับบุคลากรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  2. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน
  3. เพื่อให้บุคลากรทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน
  4. เพื่อให้บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  5. เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง
  6. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ อันประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต และกตัญญู

ข่าวอื่นๆ