สสน. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก (HII’s Core Value) ปี 2566

10/02/2023

วันที่ 27 มกราคม 2566 หรือ สสน. จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก (HII’s Core Value) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ สสน. โดยยึดมั่นการปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล มีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจแก่บุคคลภายในและภายนอก ตามค่านิยมหลักของ สสน. ดังนี้

I = Innovative Thinking (มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม)
ด้วยกิจกรรม The Creative Monorail: นวัตกรรมสะพานรางเดี่ยว

T = Trust (มีความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ)
ด้วยกิจกรรมThe Survivor Camp: ก่อร่างสร้างเต็นท์ท่ามกลางความมืด

T = Teamwork (การทำงานเป็นทีม)
ด้วยกิจกรรม The Survivor Camp: ก่อร่างสร้างเต็นท์ท่ามกลางความมืด

N = Networking (การสร้างเครือข่าย)
ด้วยกิจกรรม Break The Ice: The Soulmate Game และ กิจกรรม Employee Experience Sharing: แบ่งปันเรื่องเล่า ประสบการณ์สุดประทับใจในองค์กร

ข่าวอื่นๆ