สสน. จัดกิจกรรมส่งเสริม HII’s Core Values : การพัฒนาการสื่อสารภายใน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระดับฝ่าย

24/01/2023

วันที่ 6 มกราคม 2566 หรือ สสน. จัดกิจกรรมส่งเสริม HII’s Core Values : การพัฒนาการสื่อสารภายใน ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจระดับฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการสื่อสารในการปฏิบัติงานระหว่างกัน เกิดการเชื่อมโยงของงานระหว่างงาน/ฝ่าย และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ภายในองค์กร

ข่าวอื่นๆ