การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้วาง “แนววิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546″ โดยการบริหารราชการเพื่อบรรลุให้เป้าหมาย ดังนี้

  1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
  4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
  5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
  6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
  7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

งดรับของขวัญ
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตปี 2564
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตปี 2563
กิจกรรมต่อต้านการทุจริตปี 2562

1. ประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
2567 Policy of not accepting neither gifts nor profits form performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 ดาวน์โหลด
2567 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
2561 Hydro and Agro Information Institute’s intention for creating the consciousness, value development and honesty ดาวน์โหลด
2561 ประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลด

2. การปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปี แผน การปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสาร
2567 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
2566 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2566-2570 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2566-2570) ดาวน์โหลด
2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2563-2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2563-2565) ดาวน์โหลด
2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2560-2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560-2564) ดาวน์โหลด
ปี ผล การปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสาร
2566 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2566 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลด
2564 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2564 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2563 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2562 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด

3.การปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ปี แผน การปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เอกสาร
2567 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2564 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2563-2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2563-2565) ดาวน์โหลด
2563 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
2561 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
2560 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560-2564) ดาวน์โหลด
ปี ผล การปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เอกสาร
2566 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลด
2564 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2564 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2563 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
2562 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด

4.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
2567 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
2566 ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2566 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ดาวน์โหลด
2566 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566 ดาวน์โหลด
2566 รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลด
2566 คณะทำงานขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ดาวน์โหลด
2566 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2566 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
2565 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดาวน์โหลด
2565 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
2565 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
2564 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
2563 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
2563 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
2562 นโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลด
2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลด
2561 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

5.การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2566 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2565 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
2564 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2563 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2563 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
2562 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562 รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

6. คู่มือเอกสาร

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 การปฏิบัติงาน “การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร” ดาวน์โหลด
2567 การปฏิบัติงาน “การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง” ดาวน์โหลด
2567 การปฏิบัติงาน “การจัดทำบันทึกข้อตกลงความมือหรือบันทึกความเข้าใจ” ดาวน์โหลด
2567 การให้บริการ “ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ดาวน์โหลด
2567 การให้บริการ “ข้อมูลจากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศโลกที่ปรับความคลาดเคลื่อนทางสถิติ” ดาวน์โหลด
2567 การให้บริการ “ข้อมูลภูมิสารสนเทศ” ดาวน์โหลด
2566 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานโครงการจัดการน้ำชุมชน ดาวน์โหลด
2563 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

7. รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปี เรื่อง เอกสาร
2567 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2567 ดาวน์โหลด
2567 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2567 ดาวน์โหลด
2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2566 ดาวน์โหลด
2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2566 ดาวน์โหลด
2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2566 ดาวน์โหลด
2566 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2566 ดาวน์โหลด
2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2565 ดาวน์โหลด
2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2565 ดาวน์โหลด
2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2565 ดาวน์โหลด
2565 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2565 ดาวน์โหลด
2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2564 ดาวน์โหลด
2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2564 ดาวน์โหลด
2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2564 ดาวน์โหลด
2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2564 ดาวน์โหลด
2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2563 ดาวน์โหลด
2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2563 ดาวน์โหลด
2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2563 ดาวน์โหลด
2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2562 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 3/2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 2/2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 1/2561 ดาวน์โหลด
2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำไตรมาส 4/2562 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม