การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้วาง “แนววิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546″ โดยการบริหารราชการเพื่อบรรลุให้เป้าหมาย ดังนี้

  1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
  4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
  5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
  6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
  7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน

ปี เรื่อง เอกสาร
2563 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 4/2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 3/2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 2/2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 1/2562 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 4/2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 3/2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 2/2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 1/2561 ดาวน์โหลด
2560 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำประจำไตรมาส 4/2562 ดาวน์โหลด

ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

good-governance-and-transparency

1. ประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริต

2. การปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ

ปี แผน การปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสาร
2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2563-2565 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2563-2565) ดาวน์โหลด
2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2561 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2560-2564 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560-2564) ดาวน์โหลด
ปี ผล การปฏิบัติการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ เอกสาร
2562 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 12เดือน ดาวน์โหลด
2562 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด

3.การปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ปี แผน การปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เอกสาร
2564 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
2563-2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2563-2565) ดาวน์โหลด
2563 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
2562 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด
2561 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลด
2560 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560-2564) ดาวน์โหลด
ปี ผล การปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม เอกสาร
2562 รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
2562 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
2561 รายงานผลการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรรม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด

4.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ปี เรื่อง เอกสาร
2562 นโยบายการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
2562 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลด
2562 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลด
2562 มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด
2562 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลด
2561 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด

5.การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ปี เรื่อง เอกสาร
2562 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562 รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
2562 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2562 รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
2562 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม